Comparison of RAD tools: JBoss Forge and Spring Roo

Študent preskúma aktuálny stav v oblasti nástrojov pre RAD (Rapid
Application Development) a popíše výhody z nich plynúce. Podrobne
naštuduje nástroje JBoss Forge a Spring Roo. Pri ich porovnávaní sa
naviac zameria na možnosť rozšírenia jednotlivých nástrojov. Na základe
získaných znalostí, študent vytvorí vzorové rozšírenie pre tvorbu
webových aplikácií pre Spring Roo a JBoss Forge, ktoré bude mať rovnakú
funkcionalitu. V závere práce zhodnotí dosiahnuté výsledky.

Leader: Jan Holman

Team:
Location:
Topic:

Student:

University: Masaryk University
Type: Bachelor Thesis
Date of Defence:
Grade: C
Link: