Eclipse plugin for triggering Project Newcastle workflows

Abstract:

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Eclipse pluginu pre spúšťanie zostavení na vzdialenom PNC serveri pre firmu Red Hat. Teoretická časť tejto práce opisuje súčasný stav použitých technológií a návrh vlastného riešenia založeného na stanovených požiadavkách. V praktickej časti je zahrnutá implementácia navrhnutého riešenia. Plugin je realizovaný v programovacom jazyku Java a používa zostavovací nástroj Maven.

Student:

Denis Richtárik

Consultant:

Štefan Bunčiak

University:

MENDELU

Link on thesis:

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti_zp=56753